Odszkodowanie za błędy medyczne

Odszkodowanie za błędy medyczne – garść przydatnych informacji

Błąd może popełnić każdy, także lekarz i personel medyczny. Niestety umyślne zaniechania nie są dopuszczalne i pacjent, który ucierpi lub poniesie jakąkolwiek szkodę w związku z ich zaistnieniem, może dochodzić swoich praw przed ubezpieczycielem czy sądem, a więc walczyć o odszkodowanie za błędy medyczne. Jak dochodzić zadośćuczynienia, co się na niego składa i w jakich przypadkach można się o niego starać?

Najczęstsze zaniedbania medyczne uprawniające do starań o odszkodowanie

O odszkodowanie z tytułu błędów medycznych można starać się, gdy dojdzie do następujących zaniedbań ze strony personelu medycznego:

  • lekarz postawi błędną diagnozę lub udzieli porady zdrowotnej, która negatywnie odbije się na stanie zdrowia pacjenta,
  • lekarz zaordynuje niewłaściwe leki lub wdroży nieodpowiedni rodzaj leczenia,
  • lekarz nie poinformuje pacjenta o wszystkich ryzykach i możliwych powikłaniach, jakie niesie ze sobą wykonanie operacji czy zastosowanie wskazanej terapii,
  • personel medyczny z pełną świadomością nie dopełni należycie swoich obowiązków służbowych podczas hospitalizacji,
  • badania lekarskie zostaną przeprowadzone w nieodpowiedni sposób,
  • dojdzie do nieprawidłowego gromadzenia informacji na temat historii choroby i niewłaściwego przekazywania na jej temat informacji samemu zainteresowanemu oraz jego rodzinie,
  • poród zostanie źle przeprowadzony, co doprowadzi do powstania powikłań lub zakończy się uszczerbkiem na zdrowiu matki bądź dziecka,
  • podczas leczenia lub wykonywania operacji pacjent zostanie zakażony,
  • w trakcie operacji lekarz popełni błąd, co spowoduje pogorszenie stanu zdrowia pacjenta,
  • personel medyczny nie dochowa tajemnicy lekarskiej.

Jeżeli pracownicy placówki medycznej, w której będziesz hospitalizowany i poddawany leczeniu, popełnią którekolwiek z wyżej wymienionych zaniedbań, zyskasz prawo do walki o odszkodowanie za błędy medyczne.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Podstawą do ubiegania się o odszkodowanie jest zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej zaniechanie personelu medycznego lub popełnienie przez niego rażącego błędu. Aby udowodnić błąd w sztuce lekarskiej, należy zebrać materiał dowodowy w postaci kompletnej dokumentacji z historii leczenia i hospitalizacji oraz zasięgnąć opinii specjalisty z danej dziedziny.

Następnie warto umówić się na spotkanie z prawnikiem, który zapozna się z dokumentacją i oceni realne szanse na wygranie sprawy. Pomoże także dopełnić wszelkich formalności związanych z rozpoczęciem postępowania odszkodowawczego. Odpowiednie organy, po zapoznaniu się ze sprawą, poproszą o ewentualne dosłanie brakujących dokumentów oraz skontaktują się z niezależnym ekspertem w celu ustalenia, czy rzeczywiście doszło do zaniedbania ze strony personelu medycznego. Jeżeli okaże się że tak, ubezpieczyciel szpitala będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania za poniesione krzywdy. Oczywiście placówka medyczna może odmówić zadośćuczynienia, niemniej w takiej sytuacji, jeżeli jesteś pewien swoich racji, możesz wkroczyć na drogę sądową w celu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Pamiętaj też, że na podjęcie odpowiednich kroków do otrzymania zadośćuczynienia masz trzy lata od momentu zaistnienia zdarzenia. Po upływie tego czasu sprawa ulega przedawnieniu i niestety walka o odszkodowanie za błędy medyczne staje się niemożliwa.

O jaką rekompensatę możesz wnioskować?

Każdy poszkodowany może starać się o rekompensatę za doznane krzywdy w postaci zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków i sprzętu medycznego, dojazdów do szpitala oraz dostosowania samochodu i mieszkania do niepełnosprawności. Ponadto przysługuje mu odszkodowanie za ból i cierpienie jakiego doznał, obniżenie jakości życia wynikające z niemożności podjęcia przez niego pracy zarobkowej oraz utratę zarobków spowodowaną jego nieobecnością w pracy. Ponadto ma prawo starać się o rentę, jeżeli doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu.