ubezpieczyciel

Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Co zrobić, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Miałeś wypadek samochodowy, w wyniku którego doznałeś obrażeń, a Twoje auto zostało zniszczone, jednak ubezpieczyciel odmawia Ci wypłaty należnego odszkodowania? Sprawdź, co możesz zrobić w takiej sytuacji! Masz trzy możliwości, a każdą z nich omawiamy w dalszej części artykułu.

  1. Napisz odwołanie – pismo należy skierować do zarządu towarzystwa ubezpieczeniowego. Należy zawrzeć w nim zastrzeżenia co do treści wydanej przez firmę decyzji. Oczywiście w dokumencie muszą pojawić się także: numer polisy, numer szkody oraz uzasadnienie przyjętego stanowiska (koniecznie podaj argumenty, które uprawniają Cię do otrzymania odszkodowania oraz wymień powody/ okoliczności, które Twoim zdaniem wpłynęły na odmowę jego przyznania). Ponadto musisz wnieść o powtórne rozpatrzenie sprawy, uchylenie stanowiska odmownego oraz przyznanie należnej kwoty zadośćuczynienia. Do przygotowanej dokumentacji dołącz dowody w postaci wyceny sporządzonej przez niezależny warsztat samochodowy lub rzeczoznawcę, zdjęcia z miejsca zdarzenia itp.
  2. Złóż skargę do Rzecznika Ubezpieczonych – gdy powyższy sposób nie przyniesie spodziewanych rezultatów, złóż skargę do Rzecznika Ubezpieczonych. W celu zobrazowania sytuacji, szczegółowo opisz całą sprawę oraz dostarcz instytucji kopię wszystkich dokumentów, którymi dysponujesz m.in. decyzję odmowną, korespondencję z zakładem ubezpieczeń itp. Weryfikacja zasadności skargi trwa około miesiąc. W przypadku stwierdzenia potrzeby interwencji, Rzecznik Ubezpieczonych kieruje do prezesa ubezpieczalni pisemną prośbę o zbadanie i wyjaśnienie zaistniałego przypadku oraz odniesienie się do wystosowanych w kierunku firmy zarzutów. Naturalnie zostaniesz poinformowany o podjęciu powyższych działań. Zakład ubezpieczeń musi na nią odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Jeżeli Rzecznik Ubezpieczonych uzna wyjaśnienia za wystarczające, zajmuje stanowisko w sprawie, jeśli jednak stwierdzi, że nie są wyczerpujące, może ponownie skontaktować się z firmą ubezpieczeniową i poprosić o dalsze wyjaśnienia. Z reguły interwencja rzecznika skutkuje cofnięciem decyzji odmownej, jednak nie jest to regułą. Gdy jego interwencja okaże się nieskuteczna, pozostaje Ci ostatnie rozwiązanie – wkroczenie na drogę sądową.
  3. Złóż pozew przeciwko ubezpieczycielowi – dokument należy złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania poszkodowanego, uprawnionego bądź w sądzie właściwym ze względu na siedzibę firmy ubezpieczeniowej. Roszczenia nie przekraczające kwoty 75.000 zł rozpatruje sąd rejonowy, a wszystkie powyżej tej kwoty – sąd okręgowy. Naturalnie treść pozwu musi zawierać uzasadnienie, opis stanu faktycznego oraz dowody popierające przyjęte stanowisko.